Embajada en Hungría

Contratación directa por Exclusividad de un inmueble destinado a Residencia Oficial de la Embajada Argentina en Hungría. Pliego de Bases y Condiciones

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/ Tenderkiírás

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN/ A kiválasztás módja

Tipo/Típus: Contratación Directa por Exclusividad/  Közvetlen zártkörű pályázat  Nº 5/2017    Ejercicio/Év: 2017
CLASE/ Osztály: Sin clase/ osztály nélkül
MODALIDAD/módozat: Sin modalidad/módozat nélkül
Expediente/ Akta  Nº 521/2017  (EUNGR Nº 19/2017)
Pliego sin costo/ ingyenes kiírás

Objeto/Cél:
Locación de un inmueble destinado a la Residencia Oficial de la Embajada de la República Argentina en HUNGRÍA. / Ingatlan kiválasztása nagyköveti Rezidencia céljára  az Argentin Köztársaság Magyarországra akkreditált Nagykövetsége számára

PRESENTACIÓN DE OFERTA / Az ajánlat benyújtása
Lugar/Dirección    Helyszín/Cím Plazo y Horario/ Határidö és órarend
Embajada de la República Argentina en HUNGRÍA, sita en/ Argentin Nagykövetség irodája 1023. Budapest, Vérhalom u. 12-16. A. 21. (*) Desde 15 de febrero 2017 de 10:00 a 15:00 horas/2017. február 15.-től 10 és 15 óra között

Hasta el día 20 de febrero de 2017 a las 15,30 horas / 2017 február 20.-ig 15,30 óráig (munkanapokon)

IMPORTANTE: NO SERÁ RECIBIDA LA OFERTA SI SE ENTREGA CON POSTERIORIDAD A LA HORA ESTABLECIDA PARA SU PRESENTACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS MOTIVOS QUE HAYAN ORIGINADO LA DEMORA. / Fontos: nem lesz elfogadva az ajánlat, ha az a megjelölt határidőnél később kerül benyújtásra, bármi is volt a késedelem oka.

ACTO DE APERTURA / Az ajánlat megtekintése
Lugar/Dirección/ Helyszín/Cím Día y Hora / Nap és óra
Embajada de la República Argentina en HUNGRÍA, sita en / az Argentin Nagykövetség irodája 1023. Budapest, vérhalom u. 12-16. A.21. (*)  El día 20 de febrero de 2017.
a las 16 horas / 2017. Február 20. 16 órakor

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar el sitio de internet de la Embajada de la República Argentina en la REPÚBLICA DE HUNGRÍA http://eungr.cancilleria.gov.ar//

A pályázat  folyamatának  követésére, függetlenül attól, hogy milyen értesítések jelennek meg ott,  javasoljuk az Argentin Köztársaság  Magyarországra akkreditált Nagykövetsége hivatalos weboldalának figyelését http://eungr.cancilleria.gov.ar//
ÍNDICE GENERAL/ Tartalomjegyzék

I – CONDICIONES PARTICULARES/ Egyedi feltételek

1 Objeto./Cél
2 Aclaraciones y respuestas a consultas/ A felmerülő kérdések megvitatása
3 Forma de presentación de la oferta/ Az ajánlat bemutatásának módja
4 Contenido de la oferta/ Az ajánlat tartalma
5 Forma de cotizar./ A beárazás módja
6 Apertura de la oferta/ Az ajánlat megtekintése
7 Análisis de la oferta./ Az ajánlat kiértékelése
8 Adjudicación./ Kiválasztás módja
9 Forma de pago./ A  fizetés módja

II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ Műszaki előírások

       
ANEXO A: DECLARACIÓN JURADA/ Jognyilatkozat

ANEXO B: PLANILLA DE COTIZACIÓN/ A hivatalos árajánlat

CONTRATACIÓN DIRECTA POR EXCLUSIVIDAD/ Közvetlen zártkörű pályázat  N°5/2017

I – CONDICIONES PARTICULARES/ Feltételek

1 – OBJETO/Cél.

La presente tiene por objeto la locación de un inmueble destinado a la Residencia Oficial de la Embajada de la República Argentina en HUNGRÍA, en adelante la ”Representación”, en un todo de acuerdo con las presentes Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas y normativa aplicable en la materia./

A pályázat célja az Argentin Köztársaság Magyarországra akkreditált Nagykövetsége, későbbiekben csak “Nagykövetség”,  részére  nagyköveti Rezidencia kiválasztása,  amely megfelel a jelen pályázatban rögzített előírásoknak és az  idevonatkozó rendelkezéseknek.

2 - ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS./A felmerülő kérdések megvitatása

Se podrán formular consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por escrito en la dirección indicada por la Representación como lugar de presentación de ofertas, o por correo electrónico a la dirección: eungr@mrecic.gov.ar, en idioma inglés, húngaro o español hasta SETENTA Y DOS (72) horas hábiles, como mínimo, antes de la fecha fijada para la apertura, suministrando obligatoriamente nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de la oferta. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. /

A pályázati feltételekkel és előírásokkal kapcsolatban a pályázó konzultációt kezdeményezhet írásban, amelyet a nagykövetségi irodába kell eljuttatnia, a pontos cím látható az ajánlat benyújtásának helyénél,  vagy az eungr@mrecic.gov.ar e-mail címre kell elküldeni angol, magyar vagy spanyol nyelven, legkésőbb hetvenkét (72) munkaórával az ajánlat megtekintésének időpontja előtt, megadva a pályázó nevét, címét, fax és e-mail adatait, amelyeken keresztül a konzultáció történhet az ajánlat megtekintésének napjáig bezárólag. Nem megengedett a telefonos konzultáció, sem pedig az előírt határidőn túli levélváltás.

 

3 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA / Az ajánlat bemutatásának módja

La oferta podrá presentarse desde el día 15 febrero 2017  en el horario de 10 a 15 hs. y hasta el día 20 de febrero de 2017 hasta las 15,30 hs. (en días laborables) por algunos de los siguientes medios: / 
Az ajánlat benyújtható 2017  február 15.-től 10 órától  15 óráig, munkanapokon, 2017 február 20.-án 15,30-ig bezárólag az alább felsorolt módokon:

a) En soporte papel, en sobre cerrado en la oficina de la Embajada de la Republica Argentina sita en 1023. Budapest, Vérhalom u. 12-16. A./21,  debiendo estar firmada en todas sus hojas por el oferente o su representante legal. En la cubierta se deberá consignar: /
              Papír alapon, zárt borítékban, Argentin Nagykövetség irodájában, címünk:  1023. Budapest, Vérhalom u. 12-16. A./21., az ajánlat  minden egyes oldalán aláírva az ajánlattevő vagy képviselője által. A borítékra az alábbi címzést kell felvinni:

 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN HUNGRÍA / Argentin Köztársaság Magyarországra akkreditált Nagykövetsége

Contratación Directa por Exclusividad/ Közvetlen zártkörű pályázat  N° 5/2017 (EXPE 521/17 MRECIC)

OBJETO/TÁRGY: “LOCACIÓN DE UN INMUEBLE DESTINADO A LA RESIDENCIA OFICIAL DE LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA  ARGENTINA EN HUNGRÍA”  “SOBRE ÚNICO”./ Nagyköveti Rezidencia kiválasztása  az Argentin Köztársaság Magyarországra akkreditált Nagykövetsége részére  “Egyetlen boríték”

LUGAR DE APERTURA, FECHA Y HORA / Az ajánlat megtekintésének helye és ideje: 1023. Budapest, Vérhalom u. 12-16.  A./21.   20/02/2017  16 hs.

LUGAR, FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA / Az ajánlat benyújtásának helye és határideje:  1023. Budapest, Vérhalom u. 12-16.  A./21.      20/02/2017  15,30 hs.

NOMBRE DEL OFERENTE O RAZÓN SOCIA /  Pályázó neve:……………….
DOMICILIO/ Címe :………………………………...
TELÉFONO/ Telefon:…………………………………
CORREO ELECTRÓNICO / E-mail :…………………
FAX:………………………………………….

b) En caso de remitir la oferta por correo postal se considerará presentada en la fecha y hora de recepción consignada por la Mesa de Entradas y Salidas de la Representación. / 
Ha postai úton  érkezik az ajánlat, a benyújtás dátuma  a Nagykövetség által történt kézhezvétel dátumával fog megegyezni.

Se considerarán válidas las comunicaciones  a interesados, oferente y adjudicatario que se realicen en el domicilio, teléfono, correo electrónico o fax denunciados y por cualquiera de los siguientes medios: correo electrónico, fax, correo postal, carta documento o presentación espontánea de la parte interesada, apoderado o representante legal./
Érvényes a  komunikáció a pályázó, ajánlattevő , kedvezményezett  felé, amely a hivatalosan bejelentett helyszínen, telefonon, mail-en, faxon történik, bármelyikén a következő módok közül: e-mail, fax, posta, levél személyes kézbesítése  az érdekelt fél, meghatalmazottja vagy hivatalos képviselője által.

La oferta podrá presentarse hasta la fecha límite fijada y a partir de ese momento, bajo ningún concepto se admitirán presentaciones o modificaciones, agregados o alteraciones a la misma. /
Az ajánlatot a megadott határidőig kell benyújtani, ezután nincs olyan  ok, ami lehetővé tenné a benyújtott ajánlat módosítását, kiegészítését vagy megváltoztatását.

La sola presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación y la interpretación de su exacto alcance. /
Az ajánlat benyújtásának tényével  a pályázó igazolja  a pályázat feltételeinek a tökéletes  ismeretét, azok elfogadását és tartalmuk megértését.

4 – CONTENIDO DE LA OFERTA./ Az ajánlat tartalma

La oferta deberá estar redactada en idioma inglés/ húngaro/ español. /
Az ajánlat angol/magyar / spanyol nyelven íródhat.

La oferta deberá estar firmada en todas y cada una de sus hojas por el oferente o su representante legal./
Az ajánlat minden egyes oldalát alá kell írnia a pályázónak vagy annak hivatalos képviselőjének.

Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el  
firmante de la oferta.
Amennyiben javítás, áthúzás, közbenső bejegyzés történt az árajánlatban, azokat az aláíró által megfelelő  
módon  korrigálni szükséges.

La oferta contendrá la información que a continuación se detalla:/
Az ajánlatnak a következőkben részletezett  információt kell tartalmaznia:

4.1) Nombre y apellido o razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico del oferente, donde serán válidas todas las notificaciones que se realicen.
        A pályázó (személy vagy cég) teljes nevét, címét, telefonszámát és e-mail adatait, amelyeken keresztül a hivatalos levélváltás  történhet.

4.2) Planilla de Cotización (ANEXO B) completa y firmada por el oferente o su representante legal.
       A megfelelően kitöltött hivatalos árajánlat  (B melléklet), aláírva a pályázó vagy képviselője által.

4.3)  Si la oferta fuera firmada y presentada por medio de un representante legal, se deberá adjuntar copia del poder otorgado o de los documentos que acrediten la personería de dicho representante para suscribir la propuesta./ Amennyiben az árajánlat a hivatalos képviselő által lenne aláírva, csatolni kell a hivatalos meghatalmazást, ami a képviselőt feljogosítja az aláírásra.

4.4) Si la oferta fuera presentada en carácter de agente inmobiliario o intermediario, deberá acompañar la correspondiente autorización de ofertar al público el inmueble, por parte del titular del mismo./
Amennyiben az ajánlat egy ingatlanügynökség által kerülne benyújtásra, abban az esetben csatolni kell a tulajdonos meghatalmazását, az ajánlat benyújtására.

4.5) Descripción detallada del inmueble ajustada a las Especificaciones Técnicas (Punto II del presente Pliego).
       Az ingatlan leírása a Műszaki előírásoknak megfelelően (Tender kiírás II pontja)

4.6) El oferente deberá mantener su propuesta por un lapso de TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.
A pályázónak az ajánlat megtekintésének dátumától számítva HARMINC (30) napig érvényben kell tartani az ajánlatát. Ez az időtartam automatikusan meghosszabbodik újabb 30 nappal, és így folyamatosan, amíg a pályázó be nem jelenti hivatalosan legalább TÍZ (10)  nappal az aktuális periódus lejárta előtt, hogy nem kívánja tovább fenntartani az ajánlatát.

4.7) Se deberá acompañar un proyecto de “CONTRATO DE LOCACIÓN” el que deberá contemplar como mínimo las siguientes condiciones:
Mellékelni kell egy szerződés-tervezetet, aminek mínimum ezeket kell tartalmaznia:

a) Plazo de locación: CINCO (5) años./ Bérlet időtartama: ÖT (5) év
b) La moneda de pago: EUROS (EUR)/ A fizetés pénzneme: EURO
c) Detallar el importe del alquiler mensual/ Havi bérleti díj összege
d) Forma de pago/ Fizetés módja
e) Se deberán discriminar los servicios u otros conceptos incluidos en el importe del alquiler / Részletezni a bérleti díjba bennefoglalt szolgáltatásokat és egyéb költségeket
f) Monto del depósito en garantía/ A kaució összege

4.8) Se deberá presentar la declaración jurada que como ANEXO “A” se adjunta al presente.
       Kitöltve mellékelni az “A” mellékletet

El oferente deberá tener en cuenta que la Representación podrá solicitar, durante el período de análisis de la oferta, aclaraciones sobre algún detalle de la prestación, incluyendo la presentación de documentación complementaria, sin que ello represente costo adicional o causal de reclamo alguno a la Representación.
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a Nagykövetség kérhet az ajánlat mérlegelésének ideje alatt, további részletek tisztázását a szolgáltatásra vonatkozóan, beleértve kiegészítő dokumentumok  bemutatását, anélkül, hogy a pályázó ezekért plusz költséget számíthatna fel vagy valamilyen reklamációval élhetne a nagykövetség felé.

La sola presentación de la oferta implica, de parte del oferente, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen la presente licitación y la interpretación de su exacto alcance.
Az ajánlat benyújtásának ténye magában foglalja a pályázó részéről  a pályázat feltételeinek a tökéletes  ismeretét, azok teljes elfogadását és tartalmuk megértését.

5 - FORMA DE COTIZAR/ A beárazás módja.

La oferta económica será presentada como parte de la propuesta y deberá estar firmada por el oferente o su representante legal. /  Összegnek szerepelni kell az ajánlatban, melyet az ajánlattevőnek vagy képviselőjének alá kell írni.

La cotización deberá ser expresada en EUROS (EUR)./ Az ár meghatározása  EURo-ban történik.

En la cotización se deberá consignar el precio total del renglón en números y el total general de la oferta, expresado en letras y números. Si el monto de la oferta expresado en números no se correspondiera con el monto expresado en letras, se tomará este último como precio cotizado. / Az árnak számokkal és betűkkel leírva is szerepelni kell az ajánlatban, amennyiben a betűvel leírt összeg nem felel meg  a számmal meghatározott  összegnek, a betűvel leírt összeg az irányadó.

Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta./ Amennyiben az összegre vonatkozóan a pályázó hibát jelez vagy a szerződtető talál hibát még az  odaitélés elött, ez a tény az ajánlatot semmissé teszi.

En la cotización total, el oferente deberá  considerar incluidos conceptos tales como: depósito en garantía,  impuestos y otros que puedan incidir en el valor final del contrato y que deban ser abonados por la Embajada de la República Argentina en HUNGRÍA./ A teljes ár kiszámításánál a pályázónak figyelembe kell venni a kaució összegét, az adókat és minden olyan egyéb költséget, ami a szerződés végösszegét módosítja, és az Argentin Köztársaság Magyarországra akkreditált Nagykövetségét terheli majd.

La oferta económica deberá ser expresada en la Planilla de Cotización que forma parte del presente Pliego como ANEXO “B”, deberá ser presentada como parte de la propuesta y deberá estar firmada por el oferente o su representante legal. / Az összegnek szerepelni kell a  Hivatalos Árajánlat nyomtatványon, amely jelen pályázat “B” mellékleteként szerepel, és amelyet az ajánlattevőnek vagy képviselőjének alá kell írni.

El precio total cotizado en la planilla citada precedentemente será el precio final que pagará la Representación por
todo concepto./ Az előzetesen emlitett nyomtatvány tartalmazza a teljes végső árat, amit a Nagykövetségnek   
fizetnie  kell mindent figyelembe véve.

6 - APERTURA DE LA OFERTA./ Az ajánlat megtekintése

En la fecha y hora indicadas, se procederá a la apertura de la oferta, en acto público, en presencia de los funcionarios designados a tal efecto y de todos aquellos que desearen presenciarlo. Se labrará el acta correspondiente, que deberá ser suscripta por los funcionarios intervinientes y el oferente e interesados presentes que desearen hacerlo/ A meghatározott napon és órában megtörténik a boríték kinyitása, ezzel az ajánlat megtekintése, mindez nyilvánosan történik, a kijelölt funkcionáriusok - és bárki aki részt akar venni - jelenlétében.  Egy jegyzőkönyv készül a résztvevő funkcionáriusok / és aki még kívánja aláírásával.

7 - ANÁLISIS DE LA OFERTA./ Az ajánlat kiértékelése

La evaluación de las ofertas será efectuada por la Dirección de Compras y Contrataciones y la Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina./ Az ajánlat  kiértékelését  az Argentin Külügyminisztérium illetékes Igazgatósága  végzi.

Durante el período de análisis de las ofertas se podrá solicitar a los oferentes que subsanen los errores u omisiones subsanables que contuvieran sus propuestas./ Az analizis ideje alatt meg lehet kérni a pályázókat az esetleges hibák kijavításásra.

La corrección de dichos errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta./ A hibák kijavítása nem jelentheti az ajánlat  tartamának lényegi módosítását.

En caso de no dar cumplimiento el oferente a la solicitud en el plazo oportunamente fijado se tendrá por desistida la oferta. / Amennyiben a javítás során nem tartja be a megjelölt időt, akkor az ajánlat érvényét veszti.

8 - ADJUDICACIÓN./ Döntéshozatal

El acto administrativo de adjudicación será comunicado al adjudicatario mediante correo electrónico, fax o por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente. / A döntést e-mail-en, faxon vagy közvetlenül az érintett féllel, meghatalmazottjával vagy hivatalos képviselőjével közlik. 

9 – FORMA DE PAGO.

El pago del alquiler será abonado de acuerdo a lo estipulado en el contrato de locación./ A bérleti díj fizetése a 
bérleti szerződésben foglaltak szerint fog történni.

II – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ Műszaki előirások

1. SUPERFICIE/Alapterület: 

1.1. Máximo de 460 m². / max. 460 m2

2. UBICACIÓN/Elhelyezkedés:

2.1. Deberá ubicarse en una zona residencial y segura de la ciudad próxima a otras Residencias Diplomáticas y ó Embajadas, con vías de comunicación que permitan un adecuado acceso a la misma. / A város biztonságos, más diplomáciai testületek rezidenciájának és nagykövetségeinek is helyet adó lakóövezetében, megfelelő utakkal melyen a residencia megközelíthető.

3. ESTADO DEL INMUEBLE/ Az ingatlan állapota:

3.1 El inmueble podrá ser a estrenar o reciclado/restaurado, el que deberá asegurar un correcto estado de conservación y pertinente funcionamiento de las instalaciones (agua, gas, electricidad)./
  Az ingatlannak új vagy felújított állapotban kell lennie, utóbbi esetben meg kell győződni arról, hogy a vezetékek (víz, gáz, elektromosság) megfelelő állapotban vannak és  rendeltetésszerűen működnek.

3.2  El inmueble deberá ofrecer un perfecto estado de conservación, que permita su ocupación, dentro de los TREINTA (30) días de suscripto el contrato./ Az ingatlannak kitűnő állapotban kell lennie, hogy szerződés aláírását követően HARMINC (30) napon belül el lehessen foglalni azt.

4. DISTRIBUCION INTERNA/Belső elosztás:

4.1. El inmueble propuesto deberá contar con un área para las actividades protocolares, además de la destinada a la privada. / Az ingatlannak, a privát helységeken kívül, protokolláris rendezvények lebonyolítására alkalmas helyiséggel is rendelkeznie kell.

5. COCHERAS/Parkolóhelyek:

5.1. Deberá contar con un mínimo de DOS (2) espacios de cochera./ Az ingatlannak legalább KETTŐ (2) parkolóval kell rendelkeznie.

6. INSTALACIONES/Felszereltség:

6.1. Se deberá indicar las instalaciones que posea el inmueble (Aire acondicionado individual, central, calefacción, sistema de extinción de incendio, red de datos, TV,  grupo electrógeno, control de acceso, cámaras de seguridad, alarmas, etc.)./ Pontosan fel kell sorolni azokat az bereendezéseket mellyel az ingatlan rendelkezik (légkondícionáló, fűtőberendezés, tűzvédelmi berendezés, informatikai hálózat, TV, kapcsolótáblák, biztonsági berendezések, biztonsági kamerák, riasztók, etc.)

7. TERRENO LIBRE/ Kert

7.1. En el caso de ser una vivienda individual, se ponderará aquella que disponga de un terreno libre cuya superficie, sea menor o igual a la superficie construida./ Egy független ingatlan esetében elvárás, hogy a kert mérete kisebb vagy ugyanakkora legyen, mint a beépített alapterület.

8. PLANOS/ Épitészeti tervek

8.1. Para cada uno de los inmuebles que se propongan, corresponderá adjuntar un plano esquemático y o croquis que pueda notarse su distribución interior. / Minden felajánlott ingatlanhoz csatolni kell egy  sematikus tervet, vagy vázlatot, ami mutatja az ingatlan belső elosztását.

8.2. Se deberá adjuntar fotografías interiores y exteriores del inmueble./ Csatolni kell belső téri és kültéri fotókat az épületről.

9. ADECUACIONES/Egyéb

9.1. La presentación de la oferta implica que el propietario acepta la realización, a cargo del inquilino, de tareas a fin de mejorar el funcionamiento de los sistemas de comunicación (datos, telefonía), electricidad, CCTV y alarma, que posea el inmueble, ofrecido para el uso de una Residencia Oficial./
A felajánlott ingatlan tulajdonosa, az ajánlat megtételével tudomásul veszi, hogy a bérlő saját költségére javításokat eszközölhet a kommuikácós (telefon-, adatkábelek), elektromos, CCTV és riasztó hálózatban annak érdekében, hogy egy nagyköveti Rezidencia igényeit kielégítse.

ANEXO A

DECLARACIÓN JURADA

(*) Tachar lo que no corresponda.

1. EL INMUEBLE OFERTADO     SI      NO    (*)  SE ENCUENTRA HIPOTECADO.

2. EL INMUEBLE OFERTADO     SI      NO     (*) SE ENCUENTRA EMBARGADO.

3. EL INMUEBLE   OFERTADO   SI      NO     (*) SE ENCUENTRA AFECTADO A
OTRO GRAVAMEN.

Budapest,….. de ……………de 2017

______________________________________
Firma y aclaración del oferente o su representante legal.

MELLÉKLET “A”

JOGNYILATKOZAT

(*) Húzza át ami nem ide vonatkozik.

1. A FELAJÁNLOTT INGATLANON JELZÁLOG VAN: IGEN NEM (*)

2. A FELAJÁNLOTT INGATLANT LEFOGLALTÁK: IGEN NEM (*)

3. A FELAJÁNLOTT INGATLANON EGYÉB TEHER VAN: IGEN NEM (*)

Budapest, 2017……………………………..

__________________________________________
A pályázó vagy a pályázó jogi képviselőjének aláírása

ANEXO B

PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe.......................................................................... Documento (Tipo y Nº) ............................ en nombre y representación de la Empresa/Inmobiliaria ………..….......……..…………………… con domicilio legal en la calle ......……..……………………………………………………….… Nº ….…… Piso…. Dpto.….... Teléfono........................, Fax........................., correo electrónico……………,  y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

A) ALQUILER DEL INMUEBLE:
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR MENSUAL EN EUR  VALOR TOTAL EN EUR

CANON LOCATIVO
MES  

B) DEPÓSITO DE GARANTÍA: ………………………………………………..……………..

C) OTROS: ………………………………………………………………………………………

EL TOTAL DE LA OFERTA (conceptos A, B y C )ES: ………….……………………….......
………………………………………………………………………………………………….….. por el alquiler del inmueble sito en …….…………………………………………., por el período comprendido entre el ……… de ..…..………. de …….. y el …….. de……………… de……

El precio total de la oferta deberá incluir todos los impuestos.

 

Budapest, …..de ……………de 2017

 

Firma y aclaración del oferente o su representante legal

 

 

MELLÉKLET “B”

HIVATALOS ÁRAJÁNLAT

Alulírott…………………..hivatalos dokumentum (tipusa és száma)…………………..cég/ingatlanügynökség képviseletében……………………………
melynek székhelye:………………………………………utca………………………………
házszám………………………emelet………………………lakás…………………………..
telefon:………………………………………..Fax:………………………………………….
email:………………………………………….miután megértettem a jelen pályázat egyedi és technikai feltételeit, a következő ajánlatot teszem.

A) BÉRLETI SZERZŐDÉS
LEÍRÁS EGYSÉG MENNYISÉG HAVI DÍJ EUR-BAN TELJES ÖSSZEG EURÓBAN
BÉRLETI DÍJ HÓ  

B)FOGLALÓ:……………………………………………………………………………….
C) EGYÉB……………………………………………………………………………………

AZ AJÁNLAT ÖSSZESEN (A, B, C PONTOK)………………………………………….
Ajánlat……………………………………………………………………………….címen található ingatlan bérlésére, …………………………………………………………időszakra.

Az ajánlat teljes összege magában foglalja a helyi adókat is.

Budapest, 2017………………………………..

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular